سالن جلسات

 

 

سالن جلسات جهت برگزاری جلسات دوره ای دبیران  و کادر آموزشگاه مجهز شده است