فعالیت های واحد بهداشت

 برگزاری برنامه ی آغازین جشنواره ی سفیران سلامت


توزیع کتابچه ی تغذیه در سنین مدارس و بروشور پدیکلوزیس بین جمعی از سفیران سلامت


 انجام معاینات بهداشتی توسط مربی بهداشت آموزشگاه، سرکار خانم مرادی


دعوت از سرکار خانم رجایی از مرکز بهداشت و صحبت درخصوص بحث مکمل یاری


بیان نکات بهداشتی در صبحگاه ها