سالن ورزشی

 

 

 

 

 

 

سالن ورزشی مجموعه مجهز به سالن بدنسازی ، زمین والیبال ، بسکتبال ، پینگ پونگ می باشد.