کادر اجرایی

مسئول مجتمع: خانم برقعی

مدیر: خانم مظاهری

معاونین آموزشی: خانم حمزه جبلی، خانم خداپرست، خانم صالح زاده

معاون اجرایی: سرکارخانم جعفری، خانم عبدی

معاون پرورشی: خانم دادسرشت

معاون فناوری: خانم قوی پنجه

مسئول کتابخانه: خانم طاهری

مشاوره: خانم تمیمی، خانم سیار

پشتیبان تحصیلی: خانم علی پور

مربی بهداشت: خانم حاجی لوئی

متصدی آزمایشگاه: خانم ارژنگ

خدمات: خانم رحیمی

مسئول سرویس: آقای حسینی